රටට විරුද්ධව කිසිදු ගිවිසුමකට එක්වන්නෙ නෑ ජනපති පවසයි
Politics
රටට විරුද්ධව කිසිදු ගිවිසුමකට එක්වන්නෙ නෑ ජනපති පවසයි