ආබාධිත රණවිරුවන් වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකොට තිබෙනවා.
Politics
ආබාධිත රණවිරුවන් වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකොට තිබෙනවා.