විධායක ජනපති ක්‍රමය අහෝසිකිරීමට ‌මෙය සුදුසු ‌වෙලාව ‌නොවේ. ජනපති මාතලේ සම්මේලනයේදි පවසයි.
Politics
විධායක ජනපති ක්‍රමය අහෝසිකිරීමට ‌මෙය සුදුසු ‌වෙලාව ‌නොවේ. ජනපති මාතලේ සම්මේලනයේදි පවසයි.