ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් සාකච්ඡා සඳහා යම් යම් කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා
Politics
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් සාකච්ඡා සඳහා යම් යම් කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා