ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  විනය  විරෝධී ක්‍රියා කළ මන්ත්‍රීන්ට වැඩ වරදී
Politics
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විනය විරෝධී ක්‍රියා කළ මන්ත්‍රීන්ට වැඩ වරදී