ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනිය ජනපති යටතට පවරා ගත්තේ නිසි ක්‍රමවේදයට අනුවයි.
Politics
ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනිය ජනපති යටතට පවරා ගත්තේ නිසි ක්‍රමවේදයට අනුවයි.