තමා රටේ නිදහස, ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය මෙන් ම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ද තහවුරු කළ බව ජනපති පවසයි.
Politics
තමා රටේ නිදහස, ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය මෙන් ම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ද තහවුරු කළ බව ජනපති පවසයි.