අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අදාළ ලිපි ලේඛනවලට ජනපති අත්සන් තබයි.
Politics
අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අදාළ ලිපි ලේඛනවලට ජනපති අත්සන් තබයි.