උතුරුමැද උපාධිධාරින් 539කට ජනපති අතින් ගුරු පත්වීම්.
Politics
උතුරුමැද උපාධිධාරින් 539කට ජනපති අතින් ගුරු පත්වීම්.