ඉදිරි මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීරණාත්මක බලවේගය වනවා ... නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර<br>
Politics
ඉදිරි මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීරණාත්මක බලවේගය වනවා ... නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර