අන්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීමට  අවශ්‍ය වන පරිදි නීති සම්පාදනය කිරීම.
Law
අන්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීමට අවශ්‍ය වන පරිදි නීති සම්පාදනය කිරීම.