ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ විශේෂ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ<br>
Health
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ විශේෂ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ