ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණ ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ට වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරන ලදි . තරුණ පෙරමුණේ සභාපති

ශාන්ත බණ්ඩාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සමුළුව පවත්වන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here