මේ අනුව

කලාවැව ආසන සංවිධායක ලෙස දුමින්ද දිසානායක මහත්

හොරොව්පතාන ආසන සංවිධායක ලෙස වීරකුමාර දිසානායක මහතාත්

මැදවච්චිය ආසන සංවිධායක ලෙස තිස්ස කරලියද්ද මහතාත්

බටහිර අනුරාධපුර ආසන සංවිධායක ලෙස ඩබ්ලිව් බී ඒකනායක මහතාත්

මිහින්තලේ ආසන සංවිධායක ලෙස ඩබ්ලිව්. කේ. ඉලංගසිංහ මහතාත්

නැගෙනහිර අනුරාධපුර සංවිධායක ලෙස

ප්‍රේමසිරි හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ ඩී පී බන්දුසේන යන මහත්වරුන් ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සුරතින් සිය පත්වීම් ලිපි භාර ගන්නා ලදී.

මීට අමතරව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේනව දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් ලෙසින්

පී බී දිසානායක, එම් හේරත් බණ්ඩා, m r b ඤාණතිලක යන මහත්වරුන් ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්කොට ඇත .

මීට අමතර වශයෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දිස්ත්‍රික් නායකයා ලෙස දයාශ්‍රිත තිසේරා මහතා ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here