අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණු යාපනය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමුළුව. අති සාර්ථකව . ශ්‍රී ලක්ෂ්මී ශාලාවේදී පැවැත්විය.අතිවිශාල ජනකායකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති මෙම සමුළුවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා , යාපනේ දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක angajan ramanadan මැතිතුමා ඇතුළු යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායකවරු සහභාගී විය.

වවුනියාව නගර ශාලාවේ ආරම්භ වුණු ශ්‍රී

ලංකා නිදහස් පක්ෂ වන්නි සමුළුව අතිසාර්ථකව අතිවිශාල ජනකායකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විය අවස්ථාවට ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා පර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාදර් මස්තාන් මහතා ඇතුළු වන්නි මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයෙ ආසන සංවිධායකවරුන් සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here