පලාත් සභා මැතිවරණයට සූදානම් වන ලෙස අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ප්‍රකාශ කර සිටී.

එතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පොලෙන්නරැව දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමූළුවට එක් වෙමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here