ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දිගා මඩුලු සමුළුව අම්පාර නගර ශාලාවේ දී ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විය මෙම අවස්ථාවට දිගාමඩුලු දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය ඇතුළු දිගාමඩුලු දිස්ත්රික්කයේ යන සියළුම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් සහභාගී විය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here